REGULAMIN SZKOŁY

logo_ls_n

 1. Od uczniów NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO w THETFORD oczekuje się:

  a)    punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje,

  b)    w przypadku choroby lub złego samopoczucia uczeń zgłasza ten fakt  nauczycielowi i wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami,

  c)    systematyczności w nauce oraz odrabianie prac domowych,

  d)    udziału w przedstawieniach i akademiach organizowanych przez szkołę

  e)    szanowania siebie, nauczycieli, mienia społecznego i prywatnego,

  f)    posługiwania się językiem polskim w szkole i w domu.

 1. Uczniom zabrania się:

  a)   w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerwy uczeń nie może opuszczać samowolnie budynku szkolnego. 

  b)   biegania i hałasowania w szkole,

  c)    uprawiać sportu i uczestniczyć w zabawach w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niedozwolonych,

  d)    używania telefonów komórkowych,

  e)    przebywania w czasie przerw na korytarzach lub boisku bez nadzoru nauczyciela

  f)    zaśmiecać pomieszczeń szkolnych oraz terenu zewnętrznego szkoły,

  g)    przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych. Szkoła nie ponosi też odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory
  szkolne, zabawki, ubrania itp.

  h)    przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,

  i)     żucia gumy na terenie szkoły

  j)     używać wulgarnego słownictwa,

  k)    stosować przemocy fizycznej lub psychicznej,

 1. Uczeń ma prawo do:

  a)    poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,

  b)    rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce,

  c)     rozwijania własnych zainteresowań w szkole oraz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,

  d)     uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli

 1. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu może być :

  a)     upomnienie przez nauczyciela,

  b)     upomnienie przez dyrektora szkoły,

  c)     poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

  d)     wydalenie ze szkoły.

 1. Rodzice zobowiązani są do:

  a)    systematycznego sprawdzania postępów ucznia,

  b)    pomagania w odrabianiu zadań domowych, 

  c)     uczestniczenia w wywiadówkach szkolnych,

  d)     telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,

  e)     dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.

  f)      punktualnego posyłania bądź przyprowadzania ucznia do szkoły oraz odbierania
  po zajęciach,

  g)     zapoznania swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomagania w jego
  przestrzeganiu